นายคมณ์นคร แก้วมณี

ประธานสมาพันธ์ผู้ขับรถยนต์สาธารณะมืออาชีพแห่งราชอาณาจักรไทย


ประวัติสมาพันธ์ผู้ขับรถยนต์สาธารณะมืออาชีพแห่งราชอาณาจักรไทย

สมาพันธ์ผู้ขับรถยนต์สาธารณะมืออาชีพแห่งราชอาณาจักรไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 โดยนายคมณ์นคร แก้วมณี ผู้มองเห็นปัญหาในการประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่และรถตู้โดยสารสาธารณะ และเป็นผู้มีแนวคิดในการรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว มาปรึกษาหารือร่วมกัน ด้วยมองเห็นว่าการแก้ปัญหาได้ดีที่สุดนั้น คือการรวมกลุ่มคนที่มีปัญหาเช่นเดียวกันมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จึงได้ชักชวนหัวหน้ากลุ่มแท็กซี่และรถตู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมาปรึกษา หารือ มาร่วมช่วยกันคิด ร่วมช่วยกันระดมสมองและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยังคงพบเห็นอยู่ในปัจจุบันร่วมกันซึ่งผู้เข้าประชุมมีความเห็นตรงกันว่าควรจะต้องรวมกลุ่มเป็นองค์กรโดยสมัครใจของผู้มีปัญหาคล้ายๆกันเพื่อดารตอบโจทย์ปัญหา ตอบสนองความหวัง ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันต่อไป และต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับ หรือรัฐฐาธิปัตย์รับรอง ต้องเป็นนิติบุคคลที่ถาวร เป็นอิสระ มีส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนตามความจำเป็น หรือองค์กรร้องขอ จึงได้เกิดการจัดตั้งสมาพันธ์ผู้ขับรถยนต์สาธารณะมืออาชีพแห่งราชอาณาจักรไทย ขึ้นในวันนั้น ผู้ร่วมก่อตั้งจึงประกอบด้วยกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่และรถตู้โดยสาร รวมถึงผู้ใช้บริการรถสาธารณะ

สรุป ที่ประชุมมีมติให้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองดี เล็กโสภี ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่และรถตู้โดยสาร ซึ่งมองเห็นปัญหาเช่นกันเป็นประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ
- นายคมณ์นคร แก้วมณีทำหน้าที่ประธานสมาพันธ์ผู้ขับรถยนต์สาธารณะมืออาชีพแห่งราชอาณาจักรไทย
- น.ส.อภิยมาตย์ เนตวัน ทำหน้าที่เลขาธิการสมาพันธ์ผู้ขับรถยนต์สาธารณะมืออาชีพแห่งราชอาณาจักรไทย
- น.ส.ชรินรัตน์ บัวบาน ทำหน้าที่งานเทคนิคและประชาสัมพันธ์
- นายธนชัย รัตนวงศ์ ทำหน้าที่ประสานงานและกิจการพิเศษ
- น.ส.ศิริพร ทะประสพ ทำหน้าที่ประสานงานและกิจการพิเศษ
- นายวิเชียร เดชะโสภณ ทำหน้าที่รองเลขาธิการสมาพันธ์ฯ

ประวัติการศึกษาผู้ร่วมก่อตั้งสมาพันธ์ผู้ขับรถยนต์สาธารณะมืออาชีพแห่งราชอาณาจักรไทย

- นายคมณ์นคร แก้วมณี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- น.ส.อภิยมาตย์ เนตวัน ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- น.ส.ชรินรัตน์ บัวบาน เกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- นายธนชัย รัตนวงศ์ ธุรกิจการจัดการ วิทยาลัยทองสุข
- น.ส.ศิริพร ทะประสพ บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- นายวิเชียร เดชะโสภณ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต