สถาบันพัฒนาผู้ขับรถสาธารณะ

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ภายใต้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)